Algemene Voorwaarden

Bevestiging en inhoud van het huurcontract

1.1 Een huurcontract kan telefonisch, schriftelijk of elektronisch (internet/ e-mail) afgesloten worden.
1.2 Met een boekingsaanvraag verbindt de huurder zich tot het aangaan van een huurcontract. Iedere boekingsaanvraag wordt door de verhuurder bevestigd middels een boekingsbevestiging. De bevestiging en factuur wordt per email verzonden.
1.3 Villa-Altea kan met maximaal het aantal personen uit de boekingsbevestiging bewoond worden, waarbij kinderen als volwaardige personen meetellen. Het is niet toegestaan met meer personen dan in de boekingsbevestiging genoemd in de villa te verblijven. Twee kinderen onder de 3 jaar kunnen extra aangemeld worden. De Villa is rookvrij en allergievriendelijk. Huisdieren zijn niet toegestaan.
1.4 De door verhuurder verstuurde boekingsbevestiging bevat relevante gegevens voor uw verblijf. Om een correcte boeking te hebben en eventuele misverstanden te voorkomen, is het raadzaam dat de huurder deze gegevens controleert. Voor eventuele gevolgen door fouten of incompleetheid van de gegevens, kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Eventuele fouten in de gegevens dienen binnen 7 dagen na het ontvangen van het huurcontract gemeld te worden bij de verhuurder.

Prijzen

2.1 De prijzen zijn inclusief BTW.
2.2 Bij de prijs is geen schadeverzekering, annuleringsverzekering of reisverzekering inbegrepen. U wordt dringend geadviseerd deze zelf af te sluiten.
2.3 Een aanbetaling van 30% van het huurbedrag (incl. bijkomende kosten en borg) dient binnen 7 (zeven) dagen betaald te zijn.
2.4 Het restant van de totaalsom dient uiterlijk 6 weken voor de huuraanvang te zijn voldaan.
2.5 Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 6 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient de betaling direct en geheel te worden voldaan. Uw betalingsafschrift vormt samen met de boekingsbevestiging uw volledige huurovereenkomst.
2.6 Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 5).
2.7 Prijzen e.d. onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, deze binden ons niet.

Borgsom

3.1 De huurder is verplicht een borgsom te betalen.
3.2 Teruggave van de borgsom wordt, uiterlijk 2 weken na verlaten van Villa-Altea, met verrekening van eventuele schade en verbruik van energiekosten teruggestort op uw rekening.

Rechten en plichten huurder

4.1 De huurder kan, tenzij anders overeengekomen en per mail bevestigd, op de 1e dag van de huurperiode, het huis betrekken tussen 16.00 en 18.00 uur. Huurder ontvangt (na ontvangst slotbetaling en uiterlijk 3 weken van te voren) van eigenaar contactinformatie met de beheerder. Huurder neemt ongeveer 45 minuten voor aankomst telefonisch contact op met de beheerder om een exacte afspraak te maken.
4.2 De huurder dient, tenzij anders overeengekomen en per mail bevestigd, op de laatste dag van de huurperiode de Villa-Altea uiterlijk om 10.00 uur ‘s morgens te verlaten. Indien de huurder te laat vertrekt wordt een extra dag huur berekend.
4.3 De huurder heeft de plicht als goed huisvader zorg te dragen voor het vakantiehuis. Het maken van elke vorm van lawaai is verboden tussen 22.00 en 08.00 uur.
4.4 Tijdens het verblijf is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde huis, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door eigen toedoen en/of door medereisgenoten, geheel door de huurder vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals elektra en water is de huurder volledig aansprakelijk. De verhuurder is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend.

Annulering door huurder

5.1 Bij annulering tot 6 weken (42 dagen) voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten de volledige aanbetaling.
5.2 Bij annulering tot 2 weken (14 dagen) voor aankomstdatum 90% van de totale huurbedrag
5.3 Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang huurperiode is 100% van het huurbedrag verschuldigd.
5.4 Een omboeking van de huurperiode is tot 150 dagen voor de huuraanvang mogelijk. Kosten hiervoor zijn € 50,-. Binnen 150 dagen voor huuraanvang is een omboeking niet meer mogelijk.

Klachten

6.1 De huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de beheerder. De beheerder/eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op te lossen.
6.2 Wordt het huurcontract door een gebrek aan het huis wezenlijk beïnvloed, dan heeft de huurder het recht het huurcontract op te zeggen. Voorwaarde is dat de huurder de beheerder/eigenaar gevraagd heeft het gebrek binnen redelijke termijn op te lossen en dat de tijd verstreken is zonder dat het gebrek opgelost is.
6.3 Een termijn om een probleem op te lossen moet in redelijkheid gehaald kunnen worden en het opzeggen van het contract mag geen andere reden hebben dan het gebrek aan het huis. Het contract dient schriftelijk opgezegd te worden.
6.4 Een klacht moet, voor zover mogelijk, ter plaatse worden ingediend. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij de verhuurder worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

Annulering door verhuurder

7.1 De verhuurder kan voor de huuringang het huurcontract annuleren of opzeggen: a.) per onmiddellijke ingang indien de huurder zich niet houdt aan de bepalingen van het contract of indien hij door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of zich anderszins storend gedraagt. b.) per onmiddellijke ingang wanneer het huurcontract geen doorgang kan vinden wegens oorzaken van overmacht die het verblijf van huurders in het huis verstoren of in gevaar brengen.
7.2 Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.a, dan dient de huurder de volledige huurprijs te betalen. Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.b voor huuraanvang, dan worden alle reeds betaalde huurbedragen terstond geretourneerd. Verdere aanspraken op vergoeding zijn uitgesloten. Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.b tijdens de huurperiode, dan krijgt de huurder een evenredig deel van het huurbedrag terug overeenkomend met de periode dat het huurcontract niet nagekomen is.

Aansprakelijkheid verhuurder

8.1 Verhuurder staat borg voor een juiste beschrijving en een goede nakoming van de bepalingen in het huurcontract.
8.2 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor incidentele storingen aan bijvoorbeeld de water- of stroomvoorziening, de bedrijfszekerheid van apparatuur, sluiten of verhuizing van bedrijven, voor natuurschade of klimatologische veranderingen. Ook is verhuurder niet verantwoordelijk voor eventuele bouw- of wegwerkzaamheden.
8.3 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties, zoals oorlog, stakingen, militaire oefeningen, natuurgeweld en dergelijke.